กองการเงิน

Release Date : 06-10-2020 16:48:27
กองการเงิน

ว่าที่นาวาเอก จิรพัชร  ดีจำเนีย

หัวหน้ากองการเงิน กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

         กองการเงิน มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน และจัดทำบัญชี ตลอดจนรายงานทางการเงิน และการบัญชี

  • แผนกรับจ่ายเงิน มีหน้าที่รับ จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนจัดทำระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
  • แผนกบัญชี มีหน้าที่จัดทำและรายงานบัญชีเงิน
  • แผนกเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและค่าจ้างของลูกจ้าง
  • แผนกควบคุมการเบิกจ่าย มีหน้าที่เบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ เว้น ประเภทเงินเดือน และค่าจ้าง ตลอดจนจัดทำทะเบียนคุมการเบิกเงินงบประมาณ และรายงานการเบิกเงินงบประมาณ