ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ศุภชัย ธนสารสาคร

ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

นาวาเอก

ทินกร กาญจนเตมีย์

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๑)

นาวาเอก

อนันท์ สุราวรรณ์

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๒)

นาวาเอก

บรรพต นิธิณัฐอาภาศิริ

เสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

นาวาเอก

สมชาย บัวงาม

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๑)

นาวาเอก

วิทิต วิสุทธิ์วงษ์

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๒)

นาวาเอก

ศักดิกร กองไชย

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๓)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด