ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

อาภากร อยู่คงแก้ว

ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

นาวาเอก

ศุภชัย ธนสารสาคร

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ๑

นาวาเอก

ทินกร กาญจนเตมีย์

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ๒

นาวาเอก

อนันท์ สุราวรรณ์

เสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

นาวาเอก

ภูษิต แสงจันทร์

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ๑

นาวาเอก

จอน อ่อนจาง

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ๒

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด