ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ศุภชัย ธนสารสาคร

ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

นาวาเอก

ทินกร กาญจนเตมีย์

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๑)

นาวาเอก

อนันท์ สุราวรรณ์

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๒)

นาวาเอก

บรรพต นิธิณัฐอาภาศิริ

เสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

นาวาเอก

ชำนาญ สอนแพง

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๑)

นาวาเอก

ภูษิต แสงจันทร์

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (๒)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด