ร.ล.แหลมสิงห์

Release Date : 17-11-2021 19:19:14
ร.ล.แหลมสิงห์

คุณลักษณะทั่วไป

รบ ๒ มิติ กว้าง ๙.๓ ม. ยาว ๕๘ ม.  กินน้ำลึก ๓.๒ ม.

ความเร็ว ๒๓ น๊อต

ระยะปฏิบัติการสูงสุด ๑,๕๐๐ ไมล์ทะเล

ขีดความสามารถ

๑. ต่อตีเป้าพื้นน้ำ อากาศยาน ด้วยปืน ๗๖/๖๒ มม.

๒. ระดมยิ่งฝั่งด้วยปืน ๗๖/๖๒ มม.

๓. ป้องกันระยะประชิด ด้วยปืนกล .๕๐ นิ้ว

๔. ตรวจการณ์ป้องกันการแทรกซึมทางผิวน้ำ

๕. ควบคุมบังคับบัญชาระดับหมู่เรือ

๖. ปฏิบัติการร่วมกัน บ./ฮ.                        

    

 นาวาตรี กุลวิณ สุคนธมาน

  ผู้บังคับการเรือหลวงแหลมสิงห์