ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

วรพาท รัชตะสังข์

ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว

นาวาเอก

สาโรช คลังกูล

รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาเอก

วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์

รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาเอก

ชรัมม์ภากร พรหมภากร

เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาเอก

นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ

รองเสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาเอก

สันติศักดิ์ สนองผล

รองเสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว

นาวาเอก

วีระวุฒิ วาระจันทโน

ผอ.กองช่าง กตอ.

นาวาเอก

ศิลา บุญมา

รอง ผอ.กองช่าง กตอ.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด