นาวาเอก สาโรช คลังกูล

  • นาวาเอก สาโรช คลังกูล

  • รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว

  • -
  • -
  • -