ผู้บริหาร

พลเรือตรี

สุรชัย เจริญรบ

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

นาวาเอก

เทอดศักดิ์ ศาลาน้อย

รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

นาวาเอก

นิรุตติ คำสั้น

รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

นาวาเอก

อริยะ เชิงทอง

เสนาธิการกองการบินทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด